دانلود پروژه بتن 85 صفحه ای به همراه نقشه های اجرایی کامل - وبسایت شخصی سهند مردی
خانه » پروژه » دانلود پروژه بتن ۸۵ صفحه ای به همراه نقشه های اجرایی کامل
دانلود پروژه بتن ۸۵ صفحه ای به همراه نقشه های اجرایی کامل

دانلود پروژه بتن ۸۵ صفحه ای به همراه نقشه های اجرایی کامل

۱ صورت پروژه – ………………………………………………. ۷
۲ معرفی پروژه – ………………………………………………. ۱۱
۱ ۲ سیستم – – باربر ……………………………………………. ۱۱
۲ ۲ مصالح – – ……………………………………………….. ۱۱
۱ ۲ ۲ مشخصات بتن استفاده شده – – – ………………………….. ۱۱
۲ ۲ ۲ مشخصات فولاد استفاده شده – – – ………………………… ۱۱
۳ ۲ محل احداث ساختمان و مشخصات زمین – – …………………. ۱۱
۴ ۲ آیین نامه های مورد استفاده – – …………………………….. ۱۱
۵ ۲ ضوابط – – سازه ها با شکل پذیری متوسط ………………….. ۱۱
۱ ۵ ۲ در – – – اعضای خمشی قاب ها : ……………………….. ۱۱
۲ ۵ ۲ در – – – ستون ها : ……………………………………. ۱۱
۲-۵-۳- برآورد تقریبی ابعاد اولیه اعضا سازه: ………………… ۱۲
۳ بارگذاری – ……………………………………………….. ۱۴
۱ ۳ بارگذاری ثقلی: – – ……………………………………… ۱۴
۱ ۱ ۳ بار مرده: – – – ………………………………………. ۱۴
۲ ۱ ۳ بار زنده: – – – ………………………………………. ۲۲
۳ ۱ ۳ بار برف: – – – ……………………………………… ۲۲
۴ ۱ ۳ خلاصه بارگذاری ثقلی: – – – ………………………… ۲۳

صورت پروژه
پروژه سازه های بتن آرمه:
استاد درس :جناب آقای دکتر محمد رضا اصفهانی
دانشجویان:
-۱ آقای جواد کشاورز
-۲ آقای احمد دلپسند

نکات زیر در طراحی ساختمان باید مورد توجه قرار گیرد:
۱ دارای ۳ دهانه عرضی و ۳ دهانه طولی است که اعضای باربر آن را – -۱ ساختمان بتن آرمه شکل ۱
دالها، تیرها ، ستونها و دیوار ها تشکیل می دهند.

دانلود پروژه بتن کامل
-۲ نوع ساختمان تجاری است.
-۳ سربارها بر طبق آیین نامه ۵۱۵ تعیین می شوند.
-۴ ساختمان در منطقه زلزله خیزی قوی قرار دارد.
انجام می شود. ACI -5 طراحی بر طبق آیین نامه
-۶ در هر ساختمان معمولا سه تیپ کف محاسبه می شود )همکف ، طبقات ، بام(.
-۷ مقاومت زمین برابر .
kg
۲ ۵ می باشد. cm2
kg -5 مقاومت فشاری استوانه ای بتن
۳۰۰ در نظر گرفته می شود. cm2
می باشد. A II -5 فولاد ها از نوع
-۱۱ حداقل دو قسمت باز مجزا در دال برای تاسیسات در تمام طبقات باید در نظر گرفته شود.
-۱۱ کف از نوع دال با تیر در نظر گرفته می شود.
-۱۲ پی از نوع نواری در نظر گرفته می شود.
راهنمایی جهت طراحی:
-۱ تعیین نوع ساختمان،ابعاد،طبقات و اعضای باربر )با یا بدون دیوار برشی(.
-۲ برآورد تقریبی ضخامت دالها ، تیرها و ستونها .
-۳ تعیین بارها بر حسب نوع ساختمان و موقعیت آن .
-۴ تعیین بارهای وزنی روی دالها و تیرها جهت تحلیل سازه .
-۵ تحلیل قابها تحت بارهای وزنی و تعیین لنگر های ماکزیمم،نیروهای برشی و محوری ماکزیمم در
دالها ، تیرها و ستونها.
پروژه سازه های بتن مسلح صورت پروژه ۸
-۶ تقسیم بارهای جانبی باد یا زلزله به قابها و دیوارهای برشی به نسبت سختی ها .
-۷ تحلیل قابها تحت بار جانبی .
-۵ ترکیب بارگذاری و تعیین لنگرها ، نیروهای برشی ، نیروهای محوری و لنگرهای پیچشی ماکزیمم
در اعضاء.
-۵ طراحی دال ها ، تیرها و ستونها و تعیین مقادیر فولاد لازم در آنها.
-۱۱ طراحی پله ها

دانلود پروژه بتن

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

آموزش زبان ترکی آذری آموزش زبان ترکی آذربایجانی